Острицька громада

Чернівецька область, Чернівецький район

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                                                                                                               

У К Р А Ї Н А

ОСТРИЦЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА ГЕРЦАЇВСЬКОГО РАЙОНУ

                                        ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                         ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ          

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

           “20”_травня 2020   р.                                                   № 115 -ОД

 

 

  «Про забезпечення виконання  Закону

    України "Про доступ до публічної інформації"

                Керуючись п.20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" з метою  з метою збереження конфіденційності, таємної та службової  інформації: 

1.Затвердити порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Острицька сільська рада, що додається.

     2. Перелік інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційній   інтернет - сторінці   сільської ради , що додається.

   3. Керівникам структурних підрозділів сільської ради забезпечити системне і оперативне оприлюднення проектів рішень, пояснювальних записок, а також за наявності довідкових матеріалів до проектів рішень, поправок та пропозицій до них, висновків, рекомендацій і протоколів постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій та інших документів сільської ради на офіційному веб-сайті сільської ради.

  4. Визначити особою, відповідальною за організацію в установленому порядку доступу до публічної інформації у сільській раді керуючого справами/секретаря/ виконавчому комітету сільської ради Сидор М.М.

5. Керуючому справами /секретарю/ виконавчому комітету сільської ради Сидор М.М.:

 

       5.1. Забезпечити оприлюднення зазначеної вище інформації на офіційному веб-сайті сільської ради.

      5.2. У встановленому порядку, у тому числі через друковані засоби масової інформації, довести до громадськості форму запиту на інформацію.  

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

      Острицький  сільський  голова                                        Василь Цуркан  

 

 

 

                                                                                             Додаток 1

                                                                 до  розпорядження голови виконкому

                                                  від 20.05.2020 року № 115-ОД  

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації у  Острицький сільській раді

 

                   Цей Порядок визначає організацію роботи посадових особ по забезпеченню права громадян до публічної інформації у сільській раді, створення для цього умов, порядок реєстрації такої інформації, оприлюднення та її зберігання. Він також визначає порядок роботи із службовою інформацією та публічною інформацією з обмеженим доступом, а також організацію доступу до інформації про особу.

1.Публічна інформація сільської ради

                  1. До публічної інформації сільської ради відноситься інформація,   що створена в процесі виконання владних повноважень сільською радою, її виконавчим комітетом, постійними депутатськими комісіями та комісіями виконавчого комітету, сільським головою та посадовими особами, а саме:

                  1.1. Рішення сесії сільської ради.

                  1.2. Протоколи постійних депутатських комісій сільської ради.

                  1.3. Рішення виконавчого комітету сільської ради.

                  1.4. Протоколи комісій виконавчого комітету сільської ради.

                  1.5. Розпорядження голови виконавчого комітету сільського голови.

                   1.6. Режим роботи та посадові обов’язки працівників виконавчого комітету сільської ради.

2.Доступ до засідань колегіальних органів Острицької  сільської ради

                   1. До засідань колегіальних органів сільської ради відносяться:

                  1.1. Сесійні засідання депутатів сільської ради;

                  1.2. Засідання постійних депутатських комісій;

                  1.3. Засідання виконавчого комітету сільської ради;

                  1.4. Засідання комісій виконавчого комітету сільської ради.

                   2. Повідомлення про проведення засідання колегіального органу сільської ради та перелік основних питань, які будуть розглядатися на них, оприлюднюються на офіційному сайті сільської ради в мережі Інтернет не пізніше ніж за три робочі дні до його проведення.

                   3. В повідомленні в обов’язковому порядку дається інформація про місце проведення засідання та його початок.

                  4. Бажаючі взяти участь у засіданні колегіального органу, повідомляють керівника колегіального органу не пізніше двадцяти чотирьох години до його початку.

                    5. Всі повідомлення, які надійшли від громадян до колегіального про намір прийняти участь в його засідання реєструються із зазначенням дати та часу надходження.

                  6. Керівник колегіального органу розглядає повідомлення, що надійшли і у відповідності до кількості місць у приміщенні, де буде проходити засідання, приймає рішення про участь громадян у засіданні колегіального органу про що надсилає їм повідомлення не пізніше дванадцяти годин до початку засідання.

                  7. Громадяни, питання яких будуть розглядатися на засіданні колегіального органу, мають переважне право бути присутніми на такому засіданні.

3.Порядок забезпечення доступу до публічної інформації

                        Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом оперативного оприлюднення інформації на офіційному сайті сільської ради в мережі Інтернет та шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

                     3.1. Оприлюднення публічної інформації щодо громадського обговорення та прийняття регуляторних актів, здійснюється у відповідності до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

                       3.2. Обов’язковому оприлюдненню в будь-який спосіб підлягає інформація:

                     3.2.1.Про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрямки діяльності та фінансові ресурси сільської ради.

                      3.2.2. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії, проекти рішень, що підлягають обговоренню.

                    3.2.3. Перелік та умови отримання послуг, що надаються у сільській раді,

                     3.2.4. Порядок складання та подання запиту на інформацію.

                     3.2.5. Інформацію про систему обліку, види інформації,  що зберігається у сільській раді.

                       3.2.6. Плани проведення та порядок денний відкритих засідань колегіальних органів.

                       3.2.7. Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки.

                      3.2.8. Загальні правила роботи та внутрішнього розпорядку виконкому та посадових осіб сільської ради.

                      3.2.9. Графік прийому громадян.

                      3.2.10.Місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти сільської ради.

                      3.2.11. Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

                      3.2.12. Перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення.

                      3.3. Інформація передбачена пунктами 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, частини першої цього Положення та інформація, визначена пунктом 3.2 цього Положення підлягає обов’язковому оприлюдненню не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

                     3.4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про загрозу життю, здоров’ю та/або майну осіб, а також про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

4. Службова інформація

                      4.1. У відповідності до пункту 3, частини 1, статті 6, Закону України «Про доступ до публічної інформації», службова інформація належить до публічної інформації з обмеженим доступом.

                        4.2. До службової інформації сільської ради належать: документи, що містять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, акти, протоколи нарад при сільському голові, його доручення, а також документи, які містять конфіденційну інформацію про фізичну особу.

                        4.3. Документам, що містять інформацію, яка відноситься до службової присвоюється гриф "для службового користування".

5.Порядок доступу до інформації про особу

                        5.1. Доступ до інформації про особу здійснюється в порядку визначеному статтею 10 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

                       5.2. Не допускається збирання, використання та поширення конфіденційної інформацію про особу без її згоди. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження.

                        5.3. В разі якщо запитувач хоче отримати інформацію про документ, в якому міститься конфіденційна інформація про іншу фізичну особу, відповідальна особа з питань запитів на інформацію звертається до цієї фізичної особи про надання згоди на оприлюднення такої інформації. Якщо така згода від фізичної особи надходить, запитувачу надається відповідна інформація.

6.Порядок реєстрації документів сільської ради

                       6.1. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться в сільській раді, підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку.

                       6.2. Система обліку документів ведеться в обсягах передбачених статтею 18 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

                       6.3. Реєстрацію документів в системі обліку проводить відповідальна особа з питань запитів на інформацію сільської ради.

7.Порядок оформлення запитів на інформацію

                        7.1. Запитувач має право звернутися до сільської ради протягом робочого часу в будь-який робочий день із запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні без пояснення причини подання запиту.

                      7.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

                       Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

                       7.3. Письмовий запит подається шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яка видається запитувачу відповідальною особою сільської ради з питань запитів на інформацію. Ця форма також розміщується на офіційному сайті сільської ради в мережі Інтернет.

                      7.4. Запит на інформацію має містити : прізвище, ім’я, по-батькові запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер зв’язку, якщо такий є, загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо, підпис і дату.

                       7.5. Запит на інформацію в обов’язковому порядку реєструється в журналі запитів і передається керівнику для прийняття рішення про надання відповідної інформації.

8.Порядок розгляду запитів на інформацію та надання відповіді на них

                      8.1. Після отримання та реєстрації запиту, відповідальна особа сільської ради з питань запитів на інформацію проводить аналіз документів що містять відповідну інформацію і готує пропозицію керівнику по підготовці відповіді на запит. В ході аналізу з’ясовується перелік документів які необхідно надати для запиту, їх обсяг, та час для підготовки відповіді.

                     8.2. Сільська рада надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має буди надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

                     8.3. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, відповідальна особа сільської ради з питань запитів на інформацію може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Запитувач повідомляється про продовження строку в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

                      8.4. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається рішенням виконкому сільської ради на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України

                    8.5. Сільська рада має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

                     8.5.1. Сільська рада не володіє і не зобов'язана відповідно до її повноважень, передбачених законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

                    8.5.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

                    8.5.3. Особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком (якщо такі встановлені);

                    8.5.4. Не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною 7.4. цього Положення.

                    8.6. У разі, якщо сільська рада не володіє запитуваною інформацією, але відомо хто нею володіє, цей запит направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

                    8.7. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту інформації; дату відмови; мотивовану підставу відмови; порядок оскарження відмови; підпис.

                    8.8. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

                     8.9. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Положенням строки, у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

                     8.10. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту інформації; дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Положенням строк; строк, у який буде задоволено запит; підпис.

 

 

 

 

 

                Керуючий справами (секретар)

                виконавчого комітету                                        М.М.Сидор

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                          ПЕРЕЛІК інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційній         Інтернет - сторінці   сільської ради 

№ з/п

Назва розділу інформаційного наповнення

1.

Інформація про організаційну структуру сільської ради

2.

Інформація про місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями

 діяльності  сільської ради

3.

Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів,

 порядок та механізм їх витрачання, тощо)

4.

Розпорядження сільського голови, які є нормативно-правовими актами, актами

 індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних)

6.

Інформація про нормативно-правові засади діяльності  сільської ради.

7.

Інформація про діяльність  сільської ради, а саме про: місцезнаходження,

 поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного сайту та

 електронної пошти; прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів

 зв'язку, адреси електронної пошти сільського голови, секретаря.

8.

Порядок складання, подання до сільської ради запиту на інформацію, втому

 числі інформація про номери засобів зв’язку (факс, телефон, електронна

 пошта) осіб, відповідальних за забезпечення доступу запитувачів до інформації.

11.

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість

 може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію

повноважень  сільської ради.

12.

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань  сільської ради.

13.

Форми і зразки документів, правила їх заповнення.

14.

Загальні правила роботи  сільської ради, правила внутрішнього

трудового розпорядку.

15.

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.

16.

Інформація про розпорядок роботи та графік прийому громадян.

17.

Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу

на заміщення вакантних посад

18.

Будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або

 майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим (підлягає

 невідкладному оприлюдненню)

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь